معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در استان البرز از کارخانه صنعتی بازیافت پلمرهای دفنی بازدید کرد.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در استان البرز از کارخانه صنعتی بازیافت پلمرهای دفنی بازدید کرد.

حسن حسینقلی سرمایه گذار و مخترع اولین طرح «پیرولیزپسماند» که ریاست کمیته سرب و روی خانه معدن ایران را نیز برعهده دارد، در این بازدید ابتکار را همراهی می کرد.