تجهیزات و امکانات سیستم پیرولیز

تجهیزات و امکانات سیستم پیرولیز

¨ رآکتور

¨ اطاق کاتالیست

¨ جدا کننده آب و نفت

¨ مایع کننده و یا کندانسورهای افقی‏

¨ تجهیزات ضد برگشت شعله

¨ بافر تانک

¨ تجهیزات فشار منفی

¨ لوله آب جت

¨ سیستم غبارگیر

¨ دودکش و فن

¨ سیستم تغذیه اتوماتیک