مراحل اجرایی فرآیند پیرولیز

مراحل اجرایی فرآیند پیرولیز

درابتدای فرآیند, توسط پمپ خلاء  هوای موجود در رآکتورخارج شده , سپس پلاستیکهای ضایعاتی توسط یک دستگاه ماردون به داخل رآکتور هدایت می شود. پلاستیکهای مصرفی در این فرآیند : پلی اتیلن،   پلی پروپیلن و  پلی استایرن  می باشند.

 

 فرآيند پيروليز عبارتست از تبديل کنترل شده پليمرها به مايعات با جرم مولکولي پايين و با حالت فيزيکي مايع و يا گاز که اين فرآيند با حرارت غیر مستقیم و در غياب هوا و اکسيژن , با حضور کاتالیست  و در خلاء انجام مي شود. راندمان اين فرآیند در حدود 70% میباشد که به عبارتي 70% خوراک مصرفي به هیدروکربنهای سبک و سنگین,  5%  به کک  که هیچگونه آلایندگی زیست محیطی نداشته و 25% به گازهاي سوختي تبديل مي شوند که میتوان 30%حرارت لازم براي واحد توليدي را از همین گازها  تامین نمود.

در فرآیند پیرولیز درون رآکتور مولکولهای زنجیره  پلیمری پلاستیک در کنار کاتالیست و در غیاب اکسیژن با حرارت غیر مستقیم شکسته شده و به هیدروکربنهای سبک و سنگین تبدیل میشود. همچنان که دیده می شود , این ترکیبات صرفا  هیدروکربنی بوده و  در این روش, پلی اتیلن و پلی پروپیلن تحت کاتالیست تا بیش از 70% تولید هیدروکربن می نماید که این ترکیبات جدا شده و جهت فرآوری نهایی از کارخانه خارج می شوند و هیچ گونه آلودگی ندارند.

با توجه به نوع خوراک ،گازهای متصاعد شده شامل متان، اتان، پروپان و بوتان می باشد , 25% گاز تولیدی بدون هیچ مشکلی در مشعلها و یا فلر سوزانده می شود . از سوزاندن این ترکیبات و یا مشتقات آنها نیز فقط دی اکسید کربن و بخار آب  تولید می گردد و طبق فرایند سیستم هیچ گاز هیدروکربنی به صورت مستقیم وارد محیط نمیگردد. سوخت عادی مشعلها نیز گازوئیل میباشدکه با توجه به عملکرد کامل مشعلها, گازوئیل کامل سوخته و هیچ دودی تولید نمی شود که این موضوع توسط کارشناسان قابل راستی آزمایی و تایید می باشد.
     در خاتمه با توجه به اینکه در فرآیند پیرولیز هیچ ترکیب اکسیژن دار-  نیتروژن دار و گوگرد داری به عنوان خوراک  استفاده نمی شود, در نتیجه خود به خود ترکیبات سمی مانند فوران ، دی اکسین و ... تولید نمیگردد و حتی اگر احتمال تولید چنین ترکیباتی وجود داشت، با توجه اینکه تمامی گازها سوزانده می شوند، این ترکیبات نیز سوزانده شده و به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل می شوند.
مواد خروجی بدست آمده بشرح تصویر ذیل شامل : آب , کک, سیم حاصل از تایرهای مستعمل و گاز میباشد.